Xpert Slider

Ďalšie pamiatky

Zvonica 18 st.  :::   Kríž v poli  ::: Kaplnka najsv. Trojice (1700)

Kaplnka v dedine

Kaplnka v dedine v Žabarni na zákrute je zasvätená Panne Márie Lurdskej (1891)

Kaplnka pri ceste

Kaplnka pri ceste do Gbelov je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii (1932)

Farský kostol

Farský kostol Sv. Jakuba Staršieho (1924)

OZNAM


V súvislosti so šírením sa koronavírusu Vás žiadame o rešpektovanie rozhodnutia Ústredného krízového štábu, o ktorom informoval predseda vlády SR. Z rozhodnutia vyplýva, že sa zakazuje usporadúvať kultúrne, športové a verejné podujatia, zavádza sa na 14 dní karanténa pre občanov vracajúcich sa z rizikových oblastí a budú zvýšené opatrenia na hraničných priechodoch.
Na území obce nie je povolené organizovať až do odvolania kultúrne akcie, športové podujatia a ostatné aktivity, kde je predpoklad účasti väčšieho počtu ľudí.
Taktiež žiadame občanov, aby obmedzili priame vybavovanie vecí v úradoch, a to aj v okresnom meste aj v mieste bydliska a snažili sa riešiť svoje záležitosti telefonicky alebo elektronickou poštou, pokiaľ to povaha prejednávanej veci umožní. Ďakujem za pochopenie.

Vladimír Smolinský
starosta obce Smolinské

 

Fotogaléria

Panoráma obce Smolinské

Verejné obstarávanie

05.08.2020 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - VII. kolo v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.

02.06.2020 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - VI. kolo v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.

22.04.2020 - Výzva - na predloženie ponuky na uskutočnenie prác - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, príloha 1, príloha 2.

29.10.2019 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - III. kolo v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.

29.5.2019 - Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam - v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.

24.04.2019 - Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000,- Eur za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019

15.10.2018 - Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie prác - Rekonštrukcia detského ihriska v Smolinskom, podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

07.08.2018 - Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie prác - Detské ihrisko, podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.04.2018 - Výzva - na predkladanie ponúk na predmet zakázky: Smolinské IBV Pri škole - STL distribučný plynovod podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, Prílohy, TISR nova, SPP vyjadrenie, objekt 01 - ZADANIE, objekt 02 - ZADANIE, Dodatok č. 2 SPP, Situácia, Profil, Montáž, Odvzdušnenie, Guľový kohút, Ochr. rúra, Rez, Sprievodná správa, Súhrnná správa, Technická správa.

17.04.2018 - Výzva - na predkladanie ponúk na predmet zakázky: Smolinské IBV Pri škole - vodovod podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ZADANIE, Prílohy, Srievodná správa, Súhrnná technická správa, Technická správa, Situácia, Pozdl. prof RAD 1, Pozdl. prof RAD 1-2, Kladačský plán, Vzorové uloženie vodovodné, Vodomerná šachta, Obálka, Zoznam príloh.

12.03.2018 - Výzva - na predloženie ponuky na uskutočnenie prác Skrývka humusového horizontu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ZADANIE.

01.08.2017 - Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže - na kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti s. č. 214 v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.

10.7.2017 - Obchodná verejná súťaž na kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti s. č. 214 - v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991Zb.

13.6.2017 - Súťažné podklady na predmet zakázky Nájomné byty podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, Výkaz - výmer, GP.

16.4.2017 - Zverejnenie prenájmu majetku obce Smolinské - v zmysle § 9a ods.9 zákona č. 138/1991

16.5.2017 - Výzva na predloženie cenovej ponuky: Kanalizácia – odvod dažďovej vody zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: prehľad rozpočtových nákladov, TS Smolinské, List - výzva na predloženie cenovej ponuky všetkým potenciálnym záujemcom, Situácia - dažďová kanalizácia Smolinské, Rez - dažďová kanalizácia Smolinské.

21.6.2016 - Súťažné podklady na zakázku s názvom: Rekonštrukcia strechy obecnej budovy súpisné č. 207 a požiarnej zbrojnice zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: prehľad rozpočtových nákladov, dokumentácia.

14.5.2014 - Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavby s názvom : Výmena okien a dverí na zákazku podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: Zadanie

16.4.2014 - Zverejnenie prenájmu majetku obce Smolinské - v zmysle § 9a ods.9 zákona č. 138/1991

9.4.2014 - Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavby s názvom : CHODNÍK IBV- 1 SMOLINSKÉ na zákazku podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: Situácia   Zadanie

28.2.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. - Zakázka: IBV Pri škole – Vodovod

6.1.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. - Zakázka: IBV pri škole - VODOVOD

23.12.2013 - IBV pri škole - VODOVOD – vysvetlenie súťažných podkladov

10.12.2013 - IBV pri škole - VODOVOD – Verejná súťaž: Súťažné podklady

12.9.2013 - Správa vyhotovená podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. - Zakázka: Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ Smolinské

19.8.2013 - Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavby s názvom : CHODNÍK IBV- 1 SMOLINSKÉ na zákazku podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní: Situácia   Zadanie

14.8.2013 -  Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. - Zakázka: Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ Smolinské

29.7.2013 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. - Zakázka: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec Smolinské

Úradná tabuľa

07.08.2020 - Projekt - SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

13.07.2020 - Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Smolinské - Uzávierka prijímania prihlášok: 07.08.2020 do 12:00 hod.

06.07.2020 - Opatrenie UVZSR - zmena opatrenia prevádzky a HP 03072020

06.07.2020 - Opatrenie UVZSR - domáca izolácia - rizikové krajiny - 03072020

19.06.2020 - Inzerát: Obec Smolinské má k dispozícii na prenájom jednoizbový byt v bytovom dome - žiadosť treba podať do 29.6.2020 do 11.30 hod.

15.06.2020 - Oznámenie - prerušenie distribúcie elektriny 15.7.2020 - Západoslovenská distribučná a.s.

12.06.2020 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho jednania - Západoslovenská distribučná a.s.

12.06.2020 - Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu

11.06.2020 - Stavebné povolenie - Andrej Kavecký

01.06.2020 - Výzvy PRV a IROP - Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

02.06.2020 - Obchodná verejná súťaž - o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, VI. kolo

01.06.2020 - Výzvy PRV a IROP - Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.

25.05.2020 - Informácia - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 26. mája 2020 od 08.00 hod.

20.05.2020 - Riaditeľstvo Základnej školy sa obracia na rodičov žiakov 1. až 5. ročníka so žiadosťou o vyplnenie formuláru, v ktorom prihlásia svoje dieťa na vyučovanie v základnej škole od 1. 6 . 2020. Formulár treba vyplniť do 25.5.2020 do 14:00 hodiny. Tí žiaci, ktorí nenastúpia do školy budú pokračovať v štúdiu ako doteraz t.j. dištančnou formou. Rodičia, ktorí nevyplnia formulár elektronicky si ho majú možnosť vyzdvihnúť na riaditeľstve ZŠ každý pracovný deň od 8:00 do 12:00 hod. Formulár nájdete na našej webovej stránke školy.

05.05.2020 - Na základe rozhodnutia župana TTSK Vám oznamujeme, že s platnosťou od 10.05.2020 (nedeľa) bude verejná pravidelná autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Prechod prímestskej autobusovej dopravy do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“ je zavádzaný v súvislosti s predpokladaným postupným uvoľňovaním opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID – 19 na celoštátnej úrovni od 06.05.2020 (2. fáza Plánu uvoľňovania opatrení). Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.
Ďalej je vhodné:
• maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
• maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
• upozorňujeme na dostupnosť kreditu, ktorý nie je možné použiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse.

24.04.2020 - Deratizácia - verejná vyhláška, výzva na realizáciu deratizácie str. 1, výzva na realizáciu deratizácie str. 2 v termíne od 1.mája 2020 do 31. mája 2020.

22.04.2020 - Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania, začatí stavebného konania a nariadenie ústneho jednania - ústne konanie 19. mája 2020 o 09.00 hod.

22.04.2020 - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe - siedma aktualizácia za 20.4.2020.

22.04.2020 - Opatrenie - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania

21.04.2020 - Opatrenie - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania

20.04.2020 - Oznam - od 20.4.2020 v čase od 18,45 – 18,55 hod. bude RTVS 3 vysielať špeciálnu reláciu určenú hlavne pre seniorov pod názvom : „ Encyklopédia prevencie“
Jedná sa o novú reláciu s podnázvom - Spolu to zvládneme. Je to motivačná mozaika rád pre seniorov - ako si zachovať zdravie, duševnú rovnováhu a pocit bezpečia počas trvania vírusovej pandémie.
Reláciu budú najbližšie vysielať:

 

06.04.2020 - Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov - Policajný zbor

04.04.2020 - Opratrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. do odvolania

02.04.2020 - V súvislosti s aktuálnymi platnými opatreniami vlády aj Poliklinika Senica n.o. pristúpila od 30. 3. 2020 k regulovanému meraniu teploty pred vstupom do budovy a k dezinfekcii rúk.
Prosíme občanov, aby pri vstupe do polikliniky používali ochranné rúška, rukavice a nechodili zbytočne k lekárovi po veľkých skupinkách príbuzných. Každú návštevu u všeobecného, odborného a zubného lekára si dohodnite telefonicky. Kontakty a neprítomnosti lekárov sú zverejnené aj na našej webovej stránke www.poliklinikase.sk - telefónny zoznam Poliklinika Senica n.o..

30.03.2020 - Opatrenie - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania

21.03.2020 - Oznam - tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

19.03.2020 - Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

18.03.2020 - Oznam - cestujúcim prímestskej dopravy o pridaných spojoch - SKAND Skalica, s.r.o.

18.03.2020 - Oznam - cestujúcim prímestskej dopravy pre obec Smolinské - SKAND Skalica, s.r.o.

18.03.2020 - Oznam - obmedzenie prímestských liniek - SKAND Skalica, s.r.o.

18.03.2020 - PSYCHOLOGICKÉ KRÍZOVÉ PORADENSTVO

13.03.2020 - Obecný úrad Smolinské oznamuje občanom, že z dôvodu šírenia sa koronavírusu bude obecný úrad od 16. marca do 27. marca 2020 fungovať v režime nestránkových dní. Súrne prípady pracovníci vybavia po telefonickom dohovore.

12.03.2020 - Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

09.03.2020 - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

09.03.2020 - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

09.03.2020 - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

26.02.2020 - Obchodná verejná súťaž - o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, V. kolo

30.01.2020 - Rozhodnutie - o umiestneni líniovej stavby "S-A1-Kuklov-Šaštín-Dojč, 9 úsek, SOK, VNV" - Západoslovenská distribučná, a.s.

24.01.2020 - Obchodná verejná súťaž - o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, IV. kolo

21.01.2020 - Inzerát: Obec Smolinské má k dispozícii na prenájom 3 byty - jednoizbový, dvojizbový a trojizbový - žiadosť treba podať do 17.2.2020 do 11.30 hod.

20.01.2020 - Informácia o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Ľubomír Dvorožňák

02.01.2020 - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - RANSYSTEMS - optická sieť Smolinské

Čítať ďalej:Úradná tabuľa

Zverejňovanie informácií

Dňa 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Obci ako povinnej osobe z tohto vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Dňa 1.1.2012 vstúpil do platnosti zákon č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Hlásenie rozhlasu

Po   11.45    15.45
Ut   11.45    15.45
Str   11.45    15.45
Štv   11.45    15.45
Pia   11.45    15.45

 

Aktuálne oznamy nájdete tu :   http://www.miestnyrozhlas.weblahko.sk/

Kontakt

Obecný úrad
908 42 Smolinské 334

  • +421 (0)34 6592 025
  • +421 (0)34 6592 853

Úradné hodiny
Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

Počasie

Počasie online

Top

Napíšte nám